Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drift-ice /'drift ais/  

  • Danh từ
    tảng băng trôi