Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dreaminess /'dri:minis/  

  • Danh từ
    sự mơ mộng vẩn vơ
    sự lờ mờ
    sự nhẹ nhàng, sự êm dịu
    sự tuyệt vời