Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] mơ mộng vẩn vơ
    [một cách] lờ mờ
    [một cách] nhẹ nhàng, [một cách] êm dịu
    [một cách] tuyệt vời