Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dream-hole /'dri:mhoul/  

  • Danh từ
    lỗ sáng (lỗ hổng để lọt ánh sáng trên tháp, tháp chuông...)