Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dreadnought /'drednɔ:t/  

  • Danh từ
    tàu chiến dretnot (đầu thế kỷ hai mươi)