Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dreadlocks /'dredlɒks/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    tóc để thành lọn dài