Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không sợ hãi; dũng cảm; can đảm
    không đáng sợ