Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gió lùa
    it's terribly draughty in here
    chỗ này gió lùa kinh khủng