Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drastically /'dræstikli/  

  • Phó từ
    [một cách] mạnh mẽ, [một cách] quyết liệt
    [một cách] rất nghiêm trọng