Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dramaturgic /dræmə'tə:dʤik/  

  • Tính từ
    (thuộc) thuật soạn kịch, (thuộc) nghệ thuật kịch