Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cách viết khác dramatise)
    soạn thành kịch, viết thành kịch (một cuốn tiểu thuyết…)
    kịch hóa, làm to chuyện
    báo chí đã làm to chuyện đó ra