Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dramatically /drə'mætikli/  

  • Phó từ
    như là trong kịch
    her attitude changed dramatically
    thái độ của chị ta thay đổi như là trong kịch