Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drain-pipes /'dreinpaipz/  

  • Danh từ số nhiều
    (thông tục) quần bó ống, quần ống tuýp