Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drain-pipe trousers /'dreinpaip 'traʊzəz/  

  • (khẩu ngữ, cũ)
    quần ống túyp