Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drain-pipe /'dreinpaip/  

  • Danh từ
    ống thóat nước (của một tòa nhà)

    * Các từ tương tự:
    drain-pipe trousers, drain-pipes