Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drain-ditch /'dreinditʃ/  

  • Danh từ
    rãnh thoát nước, mương, máng