Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dragonfly /'drægənflai/  

  • Danh từ
    con chuồn chuồn