Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dragon-tree /'drægənzti:θ/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây máu rồng (thuộc họ dừa)