Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dragon's teeth /'drægənzti:θ/  

  • Danh từ
    (quân sự) chông chống tăng