Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dragon's blood /'drægənzblʌd/  

  • Danh từ
    nhựa màu quả rồng