Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drag-chain /'drægtʃein/  

  • Danh từ
    xích cản (để chậm tốc độ của xe)
    (nghĩa bóng) điều cản trở, điều ngáng trở, điều trở ngại