Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drag-anchor /'dræg æɳkə/  

  • Danh từ
    (hàng hải) neo phao