Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draft-dodging /'drɑ:ft'dɔdʤiɳ/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự trốn quân dịch