Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draft-dodger /'drɑ:ftdɒdʒə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    người trốn quân dịch