Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draft-card /'drɑ:ftkɑ:d/  

  • Danh từ
    thẻ quân dịch