Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    phẩm chất vẽ phác