Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draft horse /'drɑ:ft'hɔ:s/  

  • Danh từ
    ngựa kéo (xe, cày...)