Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngủ lơ mơ
  doze off
  ngủ gật
  tôi ngủ gật suốt buổi chiếu phim
  Danh từ
  giấc ngủ lơ mơ

  * Các từ tương tự:
  dozen, dozenth, dozer