Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giáo lý
    (thông tục) mụ đĩ thoã
    nhân tình, người yêu