Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

downhill /,daʊn'hil/  

 • Tính từ
  dốc xuống
  a downhill race
  cuộc đua chạy theo đường dốc xuống
  (khẩu ngữ) đã dễ hơn so với trước
  the hardest part of the work is overit's all downhill from now on
  phần khó nhất của công việc đã qua, bây giờ thì mọi việc đã dễ hơn trước nhiều