Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

down-market /,daʊn 'mɑ:keit/  

  • Tính từ
    nhằm thỏa mãn các tầng lớp dưới trong xã hội (sản phẩm, dịch vụ)