Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

down-hearted /,daʊn'ha:tid/  

  • Tính từ
    nản lòng, nản chí
    don't be too down-hearted, things will get better
    đừng có nản lòng như thế, sự việc rồi sẽ tốt hơn