Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

down-draught /'daʊndrɑ:ft/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ down draft)
    luồng gió hút (hút từ ống khói xuống trong phòng)