Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (âm nhạc) việc kéo vĩ cầm xuống