Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

down payment /'daun'peimənt/  

  • Danh từ
    sự trả tiền mặt