Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    cái chốt