Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ăn mặc vụng, sự ăn mặc không lịch sự, sự ăn mặc không đúng mốt