Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ăn mặc vụng, ăn mặc không lịch sự, ăn mặc không đúng mốt (đàn bà...)