Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doughnut /'dəʊnʌt/  

  • Danh từ
    bánh rán