Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dough mixer /'dou'miksə/  

  • Danh từ
    máy nhào bột