Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doubting Thomas /,daʊtiη'θɒməs/  

  • người đa nghi