Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doubtfully /'daʊtfli/  

  • Phó từ
    [một cách] nghi ngờ, [một cách] ngờ vực
    thật là đáng ngờ, thật là đáng nghi