Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nghi ngờ, người phân vân