Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

double-cross /,dʌbl'krɒs/  

 • Động từ
  (nghĩa xấu)
  lừa (ai) sau khi đã làm họ tin mình
  Danh từ
  sự lừa (ai) sau khi đã làm họ tin mình

  * Các từ tương tự:
  double-crosser