Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người lẫn, người lẩm cẩm (vì tuổi già)