Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dosshouse /'dɒshaʊs/  

  • Danh từ
    quán trọ, lữ điếm