Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    màn treo sau bàn thờ