Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lưng; mảnh lưng (côn trùng)