Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • người nghiện ma túy