Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doormat /'dɔ:mæt/  

  • Danh từ
    thảm chùi chân ở cửa
    (nghĩa bóng, khẩu ngữ) người chịu đựng, người để cho người ta coi thường